سال 1959؛ دوران درخشان راک اند رول آمريکا به پايان رسيده، هواپيماي Buddy Holly ستارهي عينکي راک اند رول سوم فوريه سقوط کرده، Elvis Presley سال دوم خدمت سربازياش را پشت سر ميگذارد، Little Richard موسيقي را کنار گذاشته و دور آمريکا مردم را موعظه ميکند، Jerry Lee Lewis و Chuck Berry درگير رسوايي Payola هستند و سرنوشتشان نامعلوم است و پديدهاي که سال 1951 با Mama It’s Alright  از Elvis شروع شده بود به نظر به آخر عمرش رسيده است. تا اينکه...

انگليسيها از راه ميرسند و دوباره آمريکا را تصرف ميکنند، اين بار نه با توپ و تفنگ و سرنيزه که با The Rolling Stones و The Animals و The Hollies و The Yardbirds و The Beatles. اين پسرکان ليورپولي، منچستري، نيوکاسلي و لندني به قول  Eric Burden، خوانندهي گروه The Animals دست ميبرند در سطل آشغال موسيقي آمريکا و از آن فرهنگ بيرون ميکشند.

در اين شماره از راديو ريوييو يک ساعتي با The Beatles همراه ميشويم و با تمرکز بيشتر بر دوران دوم کاريشان، از لابهلاي قطعههاي درخشان و جاودانهي آنها، نيمنگاهي مياندازيم به تأثيرات "تصرف بريتانيايي" يا "British Invasion" بر موسيقي دهههاي شصت و هفتاد.

 

در اين شماره از راديو ريوييو شما شنوندهي قطعههاي زير هستيد:

 

1-With a Little Help from my Friends -1967

2-I Want to Hold your Hand -1963

3-Here Comes the Sun-1998, featuring John Williams on Guitar

4- A Day in Life -1998, featuring Jeff Beck on Guitar

5-Yer Blues -1968

6- I,Me,Mine -1970

7-I am the Walrus -1998, featuring Jim Carey on lead vocals

8-A Day in Life -1967

9-Two of us -1970

10-Here, There, and Everywhere -1998, featuring Celine Dion on lead vocals

11-The Continuing Story of Bungalow Bill -1968

12-Across the Universe -1970

13-Yesterday -1965

14-Helter Skelter -1968

15-For No One (1966)

16-1Golden Slumbers/ Carry that Weight/ The End -1969

17-In my Life -1998, featuring Sean Connery on lead spoken word vocal

All Rights Reserved for Radio Review | designed by Anooshiravan Aria & Siavash Tasaodian | developed by Maze Group